Teenuse osutamise üldtingimused

Dr. Mari Laasma Laserravi- ja Ilukliinik teenuse osutamise üldtingimused

1. ÜLDTINGIMUSTE ULATUS

1.1. Üldtingimused reguleerivad Patsiendi ja dr Mari Laasma Laserravi- ja Ilukliiniku (edaspidi: „ML Ilukliinik“) vastastikusi õigusi ja kohustusi ML Ilukliiniku poolt Patsiendile Tervishoiu- ja Iluteenuste osutamisel.

2. MÕISTED

2.1. Üldtingimused – käesolevad üldtingimused.

2.2. ML Ilukliinik – Dr. Mari Laasma Laserravi- ja Ilukliinik, juriidilise isiku nimega Marimed OÜ(registrikood 14794883).

2.3. Patsient – inimene, kellele ML IlukliinikTervishoiu- või Iluteenust osutab või kes on avaldanud ML Ilukliinikule sellekohast soovi.

2.4. Tervishoiuteenus – ML Ilukliinikutervishoiutöötaja tegevus haiguse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks;samuti ML Ilukliiniku tervishoiutöötajategevus ja protseduurid Patsiendi elukvaliteedi tõstmiseks Patsiendi kehasse oluliselt sekkuval viisil. Tervishoiuteenusedon muuhulgas nahahaiguste ravi, süstide tegemine ja kirurgilised protseduurid.

2.5. Iluteenus – ML Ilukliiniku töötaja tegevus, mille eesmärgiks on hoida Patsiendi head tervist või tõsta tema elukvaliteeti, kuid mis ei ole kehtivate õigusaktide kohaselt tervishoiuteenus. Iluteenused on muuhulgas Patsiendi kehasse oluliselt mittesekkuvadnäohooldused.

2.6. Teenus – ML Ilukliiniku osutatavadTervishoiu- ja Iluteenused ühiselt nimetatuna. ML Ilukliiniku pakutavad Teenused on loetletud ML Ilukliinikuveebilehel https://mlilukliinik.ee ning nimekiri võib ajas muutuda. ML Ilukliinik ei ole kohustatud osutama kõiki veebilehel loetletuid teenuseid ning ML Ilukliinik võib pakkuda ka teisi teenuseid kui need, mis on veebilehel loetletud.

3. VASTUVÕTULE REGISTREERIMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE

3.1. Patsiendil on võimalik avaldada soovi Teenuse vastuvõtule registreerimiseks järgmistel viisidel:

3.1.1. ML Ilukliiniku veebilehelhttps://mlilukliinik.ee/;

3.1.2. telefoni teel ML Ilukliiniku veebilehelhttps://mlilukliinik.ee/ esitatud telefoninumbril ja lahtiolekuaegadel;

3.1.3. e-posti aadressil info@mlilukliinik.ee; 

3.1.4. ML Ilukliiniku vastuvõtulauas.

3.2. Patsient on Teenuse vastuvõtule registreeritud, kui ML Ilukliinik on esitanud Patsiendile sellekohase kinnituse. Kui ML Ilukliinik ei ole Patsiendile kinnitust esitanud, ei ole Patsiendil kehtivat registreeringut. 

3.3. ML Ilukliiniku veebilehe kaudu esitatud Teenuse registreerimistaotlused kinnitab ML Ilukliinik eposti teel minutite jooksul pärast Patsiendi poolset registreerimistaotluse esitamist. Kui Patsient ei ole saanud poole tunni jooksul ML Ilukliinikult registreerimise kohta kinnitust, on soovitatav, et Patsient Teenusele registreerimiseks ML Ilukliinikuga telefoni või e-posti teel ühendust võtaks.

3.4. Eposti teel esitatud registreerimistaotlusedkinnitab ML Ilukliinik eposti teel hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Kui Patsient ei ole saanud selle aja jooksul ML Ilukliinikult registreerimise kohta kinnitust, on soovitatav, et Patsient Teenusele registreerimiseks ML Ilukliinikuga uuesti telefoni või e-posti teel ühendust võtaks.

3.5. Telefoni teel ja ML Ilukliinikuvastuvõtulauas esitatud registreerimistaotlused kinnitab ML Ilukliiniküldjuhul kohe ning erandjuhtudel Patsiendile teatavaks tehtud ajal hiljem. 

3.6. ML Ilukliinik registreerib Patsiendile esimese vaba vastuvõtuaja või Patsiendi soovil hilisema vaba vastuvõtuaja.

3.7. Patsiendi registreerimisest ML Ilukliinikuvastuvõtule loetakse Patsiendi ja ML Ilukliiniku vahel sõlmituks leping Teenuse osutamiseks. Teenuse osutamise lepingu moodustavad Üldtingimused, ML Ilukliinikuprivaatsuspoliitika ning Patsiendiga suuliselt või kirjalikult eraldi kokkulepitud tingimused. Lisaks sellele reguleerivad Patsiendi ja ML Ilukliiniku vahelist õigussuhet Patsiendile teatavaks tehtud ML Ilukliiniku sisereeglid (näiteks arstide vastuvõtuajad, sisekorraeeskirjad ja ravijärjekorrad) ning samuti kohalduvad õigusaktid. Üldtingimused kehtivad Patsiendi suhtes kaTeenuse vastuvõtule registreerimistaotluse esitamisel.

3.8. Teenuse osutamise leping lõpeb poolte kokkuleppel või õigusaktides sätestatud alustel (sh Tervishoiuteenuse osutamise lõppemisega või Tervishoiuteenuse osutamise ülevõtmisega teise tervishoiuteenuse osutaja poolt). Muuhulgas lõpeb Teenuse osutamise leping ka siis, kui Patsient ei ilmu vastuvõtule või protseduurile või kui ta ei võimalda ML Ilukliinikul talle Teenust osutada. Lepingu lõppemine ei mõjuta lepingust juba tekkinud õigusi ja kohustusi, sh Patsiendi tasu maksmise kohustust.

3.9. Patsient võib Teenuse osutamise lepingu igal ajal põhjust avaldamata üles öelda, kuid lepingu ülesütlemine ei mõjuta lepingust juba tekkinud õigusi ja kohustusi, sh Patsienditasu maksmise kohustust. Muuhulgas loetakse Teenuse osutamise leping Patsiendi poolt üles öelduks siis, kui Patsient ei ilmu vastuvõtule või protseduurile või kui ta ei võimalda ML Ilukliinikul talle tervishoiuteenust osutada.  

4. VASTUVÕTUAJA TÜHISTAMINE PATSIENDI POOLT

4.1. Juhul kui Patsient ei saa registreeritud ajal vastuvõtule tulla, teavitab ta sellest ML Ilukliinikut esimesel võimalusel, kuid vähemalt 24 tundi enne vastuvõtu algust,ühel järgmistest viisidest:

4.1.1. telefoni teel ML Ilukliiniku veebilehel https://mlilukliinik.ee/ esitatud telefoninumbril ja lahtiolekuaegadel;

4.1.2. e-posti aadressil info@mlilukliinik.ee;

4.1.3. ML Ilukliiniku vastuvõtulauas.

4.2. Kui Patsient annab p-s 4.1 kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest ML Ilukliinikule teada, tühistab ML IlukliinikPatsiendi vastuvõtuaja ning registreerib Patsiendile soovi korral uue vastuvõtuaja.

4.3. Kui Patsient ei anna p-s 4.1 kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest ML Ilukliinikule teada, on ML Ilukliinikul õigus nõuda Patsiendilt ML Ilukliiniku hinnakirjas Teenusele ette nähtud tasu Teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

5. VASTUVÕTULE ILMUMINE

5.1. Juhul kui Patsient hilineb vastuvõtule enam kui 10 minutit, on ML Ilukliinikul õigus Teenuse osutamisest keelduda ja nõuda Patsiendilt ML Ilukliinikuhinnakirjas Teenusele ette nähtud tasu Teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

5.2. Patsient on kohustatud võtma ML Ilukliinikuvastuvõtule kaasa fotoga isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba).Dokumendi puudumisel on ML Ilukliinikulõigus Teenuse osutamisest keelduda ja nõuda Patsiendilt ML Ilukliiniku hinnakirjas Teenusele ette nähtud tasu Teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

6. TEENUSE OSUTAMINE NING PATSIENDI JA ML ILUKLIINIKU KOOSTÖÖ 

6.1. Patsient ja ML Ilukliiniku töötajad käituvad üksteisega viisakalt ja lugupidavalt. 

6.2. Teenuse osutamise lepinguga kohustub ML Ilukliinik osutama Patsiendile Teenust ja Patsient kohustub maksma Teenuse osutamise eest tasu vastavalt Üldtingimustele, samuti kohustub Patsient avaldama oma parima arusaama järgi kõik Teenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida ML Ilukliinik Teenuse osutamiseks vajab.

6.3. Patsient ja ML Ilukliinik teevad parima võimaliku tulemuse saavutamiseks koostööd. Patsient järgib ML Ilukliinikutöötaja antud soovitusi harjumuste ja elustiili muutmiseks, eesmärgiga hoida Patsiendi head tervist ja tõsta tema elukvaliteeti.

6.4. ML Ilukliinik osutab Teenust üldreeglina eesti keeles ega ole kohustatud osutama Teenust üheski muus keeles. ML Ilukliinikosutab Patsiendiga kokkuleppel teenust muus keeles, arvestades Patsiendi ja vastavat teenust vahetult osutava ML Ilukliiniku töötaja keeleoskust.

6.5. ML Ilukliinik järgib Teenuse osutamisel ML Ilukliiniku veebilehel https://mlilukliinik.ee/avaldatud privaatsuspoliitikat. Viidatud privaatsuspoliitikas on selgitatud ka Patsiendi andmekaitsealaseid õigusi.

7. TERVISHOIUTEENUSE OSUTAMISE ERISUSED

7.1. Kui osutatavaks Teenuseks on Tervishoiuteenus, kohustub ML Ilukliiniklisaks Üldtingimuste p-des 6.2 ja 6.3märgitule 

7.1.1. teavitama Patsienti Patsiendi läbivaatamise tulemustest ja terviseseisundist, võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervishoiuteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest, välja arvatud juhul kui Patsient ei soovi teavet saada ja sellega ei kahjustata Patsiendi ega teiste isikute õigustatud huve;

7.1.2. enne Tervishoiuteenuse osutamist saama Patsiendi teavitatud nõusolekuTervishoiuteenuse osutamiseks (vorminõuet ei ole, kuid ML Ilukliinikul on õigus küsida Patsiendilt allkirjastatud nõusolekut);

7.1.3. hoidma saladuses Tervishoiuteenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid Patsiendi isiku, terviseseisundi ja eraeluliste detailide kohta;

7.1.4. Tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama.

7.2. Tervishoiuteenus peab vastama vähemalt arstiteaduse üldisele tasemele teenuse osutamise ajal ja seda tuleb osutada tervishoiuteenuse osutajalt tavaliselt oodatava hoolega. Vajaduse korral peab tervishoiutöötaja kaasama teise spetsialisti. 

7.3. Nagu ükski tervishoiuteenuse osutaja, ei saa ka ML Ilukliinik anda lubadust Patsiendi paranemiseks või kindla tulemuse saavutamiseks.

7.4. ML Ilukliinik ja Tervishoiuteenust vahetult osutav tervishoiutöötaja vastutavad oma kohustuste süülise rikkumise eest Tervishoiuteenuse osutamisel, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade ning Patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest.

7.5. Tervishoiuteenuse osutamisel vastutab ML Ilukliinik ka teda abistavate isikute tegevuse ning Tervishoiuteenuse osutamiseks kasutatavate seadmete vigade eest.

7.6. Seaduse kohaselt peab ML Ilukliiniku ja tervishoiuteenust vahetult osutava tervishoiutöötaja vastutuse aluseks olevat asjaolu tõendama Patsient, välja arvatud juhul, kui Patsiendile tervishoiuteenuseosutamine on jäetud nõuetekohaselt dokumenteerimata.

7.7. Patsiendi kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on viis aastat alates ajast, mil ta sai teada ML Ilukliiniku või tervishoiutöötaja poolt Tervishoiuteenuse osutamisel kohustuse rikkumisest ja kahju tekkimisest.

7.8. Patsiendil ja Patsiendi nõusolekul tema lähedasel isikul on õigus saada teavet Patsiendi tervise ja Tervishoiuteenuse osutamisega seonduvate asjaolude kohta selleks eelnevalt kokkulepitud ajal ja viisil. Patsiendil on õigus tema terviseandmeid sisaldavate dokumentidega tutvuda ja saada neist koopiaid, kui seadusest ei tulene teisiti. Esmaste koopiate väljastamine on Patsiendile tasuta. Patsiendi täpsemad andmekaitsealased õigused ja nende teostamise kord on avaldatud ML Ilukliiniku veebilehel https://mlilukliinik.ee/ avaldatud privaatsuspoliitikas.

8. PATSIENDI NÕUSOLEK TERVISHOIUTEENUSE OSUTAMISEKS

8.1. Kui osutatavaks Teenuseks on Tervishoiuteenus, osutab ML Ilukliinik seda Patsiendile üksnes Patsiendi teavitatud nõusolekul.

8.2. Eelduslikult on Patsient vastuvõtule registreerimisega teadlikult avaldanud nõusolekut Tervishoiuteenuse saamiseks.

8.3. ML Ilukliinik ei vastuta Tervishoiuteenuse osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui Tervishoiuteenus vastab arstiteaduse üldisele tasemele teenuse osutamise ajal ning ML Ilukliinikutöötaja on Patsienti võimalikest riskidest ja tagajärgedest teavitanud ning Patsient on andnud nõusoleku Tervishoiuteenuse osutamiseks.

8.4. ML Ilukliinikul on õigus küsida Patsiendilt enne Tervishoiuteenuse osutamist, sealhulgas enne iga protseduuri, nõusolekutTervishoiuteenuse osutamiseks kirjalikus (allkirjastatud) või ekirja vormis. 

8.5. Kui ML Ilukliiniku töötaja hinnangul ei ole Patsient saanud aru Tervishoiuteenuse sisust või sellega kaasnevatest riskidest, on ML Ilukliinikul õigus Tervishoiuteenuse osutamisest keelduda. ML Ilukliinikul on õigus keelduda Tervishoiuteenuse osutamisest ka siis, kui Patsient ei anna nõusolekut Tervishoiuteenuse osutamiseks ML Ilukliiniku töötaja poolt palutud vormis.

8.6. Patsiendil on õigus Tervishoiuteenuse osutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetab ML IlukliinikPatsiendile Tervishoiuteenuse osutamise ning võib küsida Patsiendilt nõusoleku tagasivõtmise kohta kirjalikus (allkirjastatud) vormis kinnitust. Tervishoiuteenusest loobumine nõusoleku tagasivõtmisega ei vabasta Patsienti ML Ilukliiniku hinnakirjas Tervishoiuteenuse eest ette nähtud tasu maksmise kohustusest ML Ilukliiniku kulude katteks.

8.7. Kui Patsient on piiratud teovõimega, on tema seaduslikul esindajal (alaealise lapse vanemal ja täisealisele isikule kohtu määratud eestkostjal) õigus anda Patsiendi eest teavitatud nõusolek Tervishoiuteenuse osutamiseks ja see tagasi võtta niivõrd, kuivõrd Patsient ei ole võimeline ise poolt- ja vastuväiteid vastutustundlikult kaaluma. Kui piiratud teovõimega Patsiendi seadusliku esindaja otsus kahjustab ilmselgelt Patsiendi huve, ei või ML Ilukliinik seda järgida.

9. TEENUSE HIND JA TASUMINE

9.1. Patsient tasub Teenuse eest vastuvõtule registreerimistaotluse esitamise päeval kehtinud hinnakirja järgi, mis on avaldatud ML Ilukliiniku veebilehel https://mlilukliinik.ee/ja on kättesaadav ML Ilukliinikuvastuvõtulauas, ning täpsema suulise või kirjaliku kokkuleppe alusel Patsiendi ja ML Ilukliiniku vahel. Veebilehel avaldatud hinnakiri on orienteeruv ja sõltub patsiendi individuaalsusest ja operatsiooni/protseduuri tehnilisest lahendusest.

9.2. ML Ilukliinikul on õigus Teenuste hinnakirja muuta.

9.3. Haigekassa ei võta ML Ilukliiniku poolt Patsiendile osutatavate Teenuste eest tasumise kohustust üle. 

9.4. Kui Teenuse osutamisel ilmneb vajadus või Patsiendi soov osutada Patsiendile Teenuseid või teha protseduure, millele Patsient ei ole registreerinud ja mille hind ei ole Patsiendile teada, teavitab ML Ilukliinik Patsienti vastava Teenuse või protseduuri hinnast ja selgitab välja Patsiendi soovi vastavat Teenust või protseduuri saada.

9.5. Patsient tasub Teenuse eest täies mahus kohe pärast Teenuse saamist ML Ilukliiniku vastuvõtulauas sularahas või kaardimaksega. 

9.6. Patsiendil on võimalik tasuda Teenuse eest ka osamaksetena, mille saab vormistada ML Ilukliiniku veebilehel https://mlilukliinik.ee/ >“Hinnakiri” > “Teenuste eest tasumine osamaksetena”.

10. VASTUVÕTU EDASILÜKKAMINE ML ILUKLIINIKU POOLT

10.1. ML Ilukliinikul on õigus lükata Teenuse vastuvõtt edasi, kui:

10.1.1. see on ML Ilukliiniku hinnangul Patsiendi seisundit arvestades mõistlik;

10.1.2. ettenägematu töökorraldusliku probleemi (näiteks spetsialistihaigestumise või meditsiiniseadme rikke) tõttu ei ole Teenuse osutamine registreeritud vastuvõtuajal võimalik.

10.2. ML Ilukliinik teavitab Patsienti vastuvõtu edasilükkamisest esimesel võimalusel ja pakub välja esimese vaba vastuvõtuaja, kontakteerudes Patsiendi poolt ML Ilukliinikule antud kontaktandmetel (telefon või e-post).

10.3. Patsiendil ei ole õigust nõuda ML Ilukliinikult võimalike vastuvõtu edasilükkamisega kaasnevate kulutuste hüvitamist.

11. TEENUSE OSUTAMISEST KEELDUMINE

11.1. ML Ilukliinikul on õigus Teenuse osutamise lepingu sõlmimisest keelduda või juba sõlmitud Teenuse osutamise lepingu raames konkreetse Teenuse osutamisest keelduda, kui:

11.1.1. Patsient hilineb vastuvõtule vastavalt p-le 5.1;

11.1.2. Patsient rikub oma kohustusi, mis tulenevad ML Ilukliinikuga suuliselt või kirjalikult kokkulepitud Teenuse osutamise tingimustest, Üldtingimustest või õigusaktidest;

11.1.3. Patsient ei avalda ML IlukliinikuleTeenuse osutamiseks vajalikku teavet;

11.1.4. Patsient rikub ML Ilukliinikule Teenuse osutamiseks kaasabi osutamise kohustust, sh nt kui Patsient ei nõustu põhitervishoiuteenuse osutamisega kaasnevate tervishoiuteenustega, ilma milleta ei ole põhitervishoiuteenuse osutamine otstarbekas;

11.1.5. ML Ilukliiniku töötajal ei ole võimalik Patsiendiga temale arusaadavas keeles suhelda ning Patsiendil ei ole võimalik kaasata tõlki, mistõttu võib teenus osutuda Patsiendile ebasobivaks või tervisele ohtlikuks;

11.1.6. Patsiendil esinevad vastuvõtule tulles ML Ilukliiniku töötaja hinnangul joobele viitavad tunnused;

11.1.7. Patsiendil esinevad viirus- või muule nakkushaigusele viitavad tunnused;Patsient on puutunud viimase 14 päeva jooksul kokku viirus- või muu nakkushaiguse kandjaga; või ML Ilukliiniku hinnangul kujutab Patsiendi vastuvõtule lubamine muul põhjusel ohtu Patsiendi või teiste isikute tervisele;

11.1.8. Patsient käitub ML Ilukliiniku töötajaga ebaviisakalt;

11.1.9. Patsient rikub ML Ilukliiniku ruumides korda;

11.1.10. Patsient rikub teiste Patsientide, ML Ilukliiniku töötajate või teiste ML Ilukliiniku ruumides viibivate isikute privaatsust, muuhulgas pildistamise, helisalvestamise või filmimisega;

11.1.11. ML Ilukliiniku töötaja hinnangul võib Patsient ohustada ML Ilukliiniku töötajaid, teisi isikuid või vara;

11.1.12. Patsient on ML Ilukliinikule võlgu varasemalt osutatud Teenuste eest;

11.1.13. Patsient soovib saada tervishoiuteenust, mille osutamine Patsiendile ei ole arstiteaduslikult põhjendatud;

11.1.14. Patsient soovib saada teenust, mille osutamine tooks Patsiendi tervisele kaasa suurema riski kui teenuse osutamata jätmine;

11.1.15. Patsient soovib saada teenust, mille osutamine võib seada ohtu ML Ilukliinikutöötaja või kolmanda isiku tervise;

11.1.16. ML Ilukliinikul ei ole tegevusloa kohaselt õigust Patsiendi soovitud teenust osutada või puudub ajutiselt erialane kompetents konkreetse teenuse osutamiseks;

11.1.17. Patsient on korduvalt (vähemalt kaks) korda loobunud või jäänud ilma etteteatamata ilmumata registreeritud vastuvõtuaegadele;

11.1.18. Patsient taotleb talle Teenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus Üldtingimustega või õigusaktidega.

11.2. Kui ML Ilukliinik keeldub Teenuse osutamisest vastavalt Üldtingimustele Patsiendist tulenevatel põhjustel, ei vabasta see Patsienti registreeritud Teenuse vastuvõtu eest tasumise kohustusest vastavalt ML Ilukliiniku hinnakirjale Teenuse osutamise valmisoleku kulude katteks.

12. TAGASISIDE JA KAEBUSED

12.1. Kui Patsiendi ja ML Ilukliiniku vahel tekib seoses Teenuse osutamisega erimeelsus, siis lahendatakse see läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppe saavutamine ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti õiguse alusel.

12.2. Patsient saab esitada ML Ilukliinikule Teenuse osutamisega seotud tagasisidet, kaebusi ja ettepanekuid

12.2.1. telefoni teel ML Ilukliiniku kodulehel https://mlilukliinik.ee/ esitatud telefoninumbril ja lahtiolekuaegadel;

12.2.2. e-posti aadressil info@mlilukliinik.ee;

12.2.3. posti teel aadressil Meistri tn 22, 13517 Tallinn;

12.2.4. ML Ilukliiniku vastuvõtulauas aadressil Meistri tn 22, 13517 Tallinn.

12.3. Kui Patsient soovib saada oma kaebusele vastust, peab Patsient esitama oma kaebuses ka enda kontakt e-posti aadressi ja isikukoodi, mis on ML Ilukliinikule vajalikud vastuse esitamiseks.

12.4. Patsientide poolt ML Ilukliinikule esitatud kaebused registreeritakse viivituseta.

12.5. ML Ilukliinik vastab esitatud kaebusele 30 päeva jooksul alates kaebuse registreerimisest. Vastus saadetakse Patsiendi esitatud e-posti aadressile. ML Ilukliinik ei vasta anonüümsetele kaebustele või sellistele kaebustele, milles on märgitud, et ML Ilukliiniku vastust ei ole vaja.

12.6. Patsiendil on õigus pöörduda ML Ilukliiniku tegevuse kohta hinnangu saamiseks ka vastavate järelevalveasutuste poole, sealhulgas Terviseameti (Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, veebileht https://terviseamet.ee/et, e-posti aadressinfo@terviseamet.ee), Sotsiaalministeeriumi ja tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni (Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, eposti aadress: info@sm.ee) poole.